74BAB023-0475-4787-9C17-D17885270851 Created with sketchtool. Košarica
28486B78-28B5-4259-9F55-C9B8156C2926

Opći uvjeti korištenja stranice

www.adriadom.hr i www.adria-dom.hr
društva ADRIA GRUPA d.o.o., Zagreb, Heinzelova 53/a, OIB: 06637660960
(dalje u tekstu: Društvo)
Članak 1.

Ovim Općim uvjetima korištenja Internet stranice (dalje u tekstu: Opći uvjeti) utvrđuju se uvjeti i način korištenja Internet stranice, Internet aplikacije, prava i obveze Korisnika Internet stranice i/ili Internet aplikacije koja proizlaze iz korištenja Internet stranice odnosno Internet aplikacije, kao i prava i obveze Korisnika aplikacije koja proizlaze iz kupovine Usluga Društva putem Internet stranice odnosno Internet aplikacije.

Korištenjem Internet stranice Korisnik potvrđuje da je proučio ove Opće uvjete, da je s njima suglasan i da ih prihvaća.

Članak 2.

U ovim Općim uvjetima, osim ukoliko nije izrijekom drugačije određeno ili ukoliko kontekst ne zahtijeva drugačije, slijedeći izrazi će imati značenje koje im je pridodano u ovom članku:

„Internet stranica“ označava kolekciju internetskih resursa - HTML dokumenata, multimedijskih sadržaja, podataka, skripti i ostalih resursa kojima se pristupa preko internetske domene www.adriadom.hr i www.adria-dom.hr koje je registriralo Društvo i time steklo pravo koristiti takvu internetsku domenu;

„Internet aplikacija“ označava računalni program čiji je vlasnik Društvo ili kojeg Društvo ima pravo upotrebljavati te ga učiniti dostupnim (u cijelosti i/ili djelomično te bez obzira na pravnu osnovu) na Internet stranici u svrhu nuđenja usluga koje Društvo pruža na tržištu ili u bilo koju drugu svrhu;

„Internetski resursi“ označava bilo koji HTML dokument, multimedijski sadržaj, podatak, skriptu, grafička djela, jezična djela, crteže, skice, planove i drugo, objavljene na Internet stranici i Internet aplikaciji;

„Kolačić“ je informacija spremljena na računalo od strane posjećene Internet stranice. Kolačići obično spremaju postavke računala, postavke za internet stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa, te kada se ponovno otvori ista Internet stranica, internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici, što omogućava da stranica prikaže informacije koje su prilagođene posjetitelju.

„Privremeni kolačić“ je kolačić koji se uklanja s računala po zatvaranju internet preglednika i pomoću kojih se pohranjuju privremeni podatci, poput stavki u košarici za kupnju.

„Trajni kolačić“ je kolačić koji se ne uklanja s računala po zatvaranju internet preglednika i pomoću kojih se trajnije pohranjuju podatci, poput imena za prijavu i lozinke, tako da nije potrebna prijava prilikom svakog posjeta određenom mjestu.

„Korisnik Internet stranice“ označava osobu koja pristupa Internetskoj stranici i pregledava njezin sadržaj.

„Korisnik Internet aplikacije“ označava osobu koja koristi Internet aplikaciju;

„Korisnik“„Korisnik“ označava Korisnika Internet stranice i Korisnika Internet aplikacije.

„Usluga“ označava uslugu Društva čije ugovaranje Korisnik Internet aplikacije može zatražiti putem Internet stranice korištenjem Internet aplikacije.

Članak 3.

Društvo može u svakom trenutku, bez potrebe obrazlaganja svoje odluke, onemogućiti ili ograničiti (u cijelosti ili djelomično) Korisniku Internet aplikacije pristup i/ili korištenje Internet aplikacije te Korisniku pristup i/ili korištenje Internet stranice te zbog takvog onemogućavanja ili ograničenja Društvo neće snositi odgovornost ni za kakvu štetu koja bi nastala Korisniku zbog nemogućnosti pristupa i/ili korištenja (u cijelosti ili djelomično) Internet aplikacije ili Internet stranice

Članak 4.

Korisnik se obvezuje da će Internet stranicu odnosno Internet aplikaciju koristiti isključivo i jedino u skladu s uvjetima i odredbama ovih Općih uvjeta.

Korisnik se obvezuje da neće izravno niti neizravno mijenjati, brisati ili učiniti neuporabljivom Internet stranicu uključujući i Internet resurse i Internet aplikaciju ili bilo koji njihov dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili kakav drugi (strukturalni ili ne)), kao i da neće onemogućiti pristup i/ili korištenje Internet aplikacije ili bilo kojeg njezinog dijela drugim Korisnicima aplikacije.

Korisnik se obvezuje da neće neovlašteno kopirati, umnožavati, distribuirati ili prikazivati Internet stranicu, uključujući Internet aplikaciju i Internet resurse ili bilo koji njihov dio za svoje ili tuđe potrebe ili u bilo koje svrhe.

Korisnik potvrđuje Društvu da ne izrađuje niti će izrađivati, nabavljati, prodavati, posjedovati ili učiniti trećim osobama dostupne uređaje, sredstva, računalne podatke ili programe koji omogućuju ili bi omogućili Korisniku ili trećoj osobi bilo koju od radnji navedenih u stavcima 2 i 3 ovog članka Općih uvjeta.

Članak 5.

Korisnik Internet aplikacije dužan je podatke potrebne za korištenje Internet aplikacije unijeti točno i u cijelosti te je odgovoran za točnost, potpunost i istinitost svih podataka koje unosi u Internet aplikaciju.

Korisnik Internet aplikacije je obvezan podmiriti Društvu naručenu Uslugu kao i sve ostale troškove i štetu koju je Društvo imalo postupajući u skladu s nalogom koji je zaprimljen putem Internet aplikacije.

Članak 6.

Društvo će koristiti takvu vrstu programske zaštite, odnosno podrške koja će bilježiti svako korištenje Internet stranice i Internet aplikacije te će u skladu sa svojim tehnološkim mogućnostima pružati zaštitu od neovlaštenog korištenja Internet resursa koji su dostupni putem Internet stranice i Internet aplikacije te zaštitu od neovlaštenog korištenja same Internet stranice i Internet aplikacije.

Imajući u vidu da je Internet javno dostupna podatkovna mreža te da postoje osobe koje posjeduju takva stručna znanja i vještine pomoću kojih, usprkos sofisticiranim mjerama zaštite koje se primjenjuju, a koristeći pritom Internet ili kakvu drugu mrežu, uređaj ili resurs, mogu izvršiti različite neovlaštene i protupravne radnje/djela u odnosu na Internet stranicu, uključujući Internet resurse objavljene na Internet stranici i Internet aplikaciju, Društvo ne može jamčiti Korisnicima sigurnost i funkcionalnost Internet stranice i Internet aplikacije. Stoga, svaki Korisnik, odnosno Korisnik aplikacije koristi Internet stranicu, odnosno Internet aplikaciju na svoju vlastitu odgovornost i Društvo neće snositi odgovornost ni za kakvu štetu koja nastane Korisniku zbog neovlaštenog i/ili protupravnog korištenja Internet stranice i Internet aplikacije od strane trećih osoba ili zbog nefunkcionalnosti Internet stranice ili Internet aplikacije.

Članak 7.

Svakim korištenjem Internet aplikacije, Korisnik aplikacije daje izričitu suglasnost da Društvo (kao voditelj zbirke osobnih podataka u smislu Zakona o zaštiti osobnih podataka) može, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, prikupljati i obrađivati njegove osobne podatke naznačene u obrascu prijave u sustav Internet aplikacije te osobne podatke koje Korisnik aplikacije učini dostupnim Društvu na kakav drugi način ili kakvim drugim sredstvom (npr. putem kakvog drugog računalnog programa, elektroničke pošte, telefaks poruke, kratkih tekstualnih poruka, pošiljke, itd.) i to za potrebe vođenja vlastitih evidencija i pružanja usluga, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama te unapređenja proizvoda i usluga, kao i da takve prikupljene podatke može davati na korištenje i obradu pravnim osobama u kojima je Društvo imatelj udjela ili dionica, trećima osobama u svrhu izvršavanja naručene usluge, zaštite interesa Korisnika aplikacije i Društva te sprječavanja eventualnih zlouporaba.

Društvo posebno vodi računa o tome da je strogo zabranjena uporaba osobnih podatka suprotno ovdje utvrđenoj svrsi njihova prikupljanja.

Prijavom u sustav Internet aplikacije i svakim daljnjim korištenjem Internet aplikacije, smatrat će se da je Korisnik Internet aplikacije dao svoju suglasnost, u smislu Zakona o elektroničkim komunikacijama, da mu Društvo šalje obavijesti informativnog karaktera te promotivni materijal i to putem elektroničke pošte, kratkih tekstovnih poruka (SMS) i multimedijskih poruka (MMS) te da ga Društvo kontaktira u svrhu izravne promidžbe i prodaje svojih proizvoda i usluga i to putem telefonskih uređaja, telefaks uređaja ili uređaja elektroničke pošte. Prilikom svakog takvog kontaktiranja, Društvo će omogućiti osobi koju je kontaktirala da se na jednostavan i besplatan način usprotivi svakom budućem kontaktiranju u svrhe navedene u prethodnoj rečenici.

Članak 8.

Korisnici mogu sve primjedbe, komentare, mišljenja i ideje te upite vezane uz osobne podatke, koje se odnose na Internet stranicu, uključujući Internet resurse i Internet aplikaciju, dostaviti Društvu putem e-maila, na adresu: info@adria-dom.hr.

Svaki Korisnik je dužan obavijestiti Društvo o svakoj zlouporabi kao i sumnji na zlouporabu Internet stranice, Internet resursa ili Internet aplikacije putem e-maila, na adresu: info@adria-dom.hr ili putem telefona na broj: 01/5542222.

Komentari, mišljenja, i ideje koje su dostavljene Društvu od strane Korisnika se neće smatrati povjerljivim informacijama te će ih Društvo moći koristiti, reproducirati, distribuirati i/ili prerađivati u bilo koju svrhu (u cijelosti ili djelomično, privremeno ili trajno, bilo kojim sredstvom i u bilo kojem obliku) i to bez obveza plaćanja bilo kakve naknade Korisniku.

Članak 9.

Svi Internet resursi objavljeni na Internet stranici Društva vlasništvo su Društva i smiju se koristiti samo u svrhu za koju su namijenjeni.

Pojedini Internet resursi objavljeni na Internet stranici i Internet aplikaciji predstavljaju predmet autorskog prava. Niti jedan Internet resurs koji se nalazi na Internet stranici ili Internet aplikaciji se ne smije mijenjati, kopirati, umnožavati, distribuirati, prikazivati ili na bilo koji drugi način koristiti (u cijelosti ili djelomično) bez prethodno pisanog odobrenja Društva.

Internet stranica može sadržavati informacije i veze do drugih internet stranica nad kojima Društvo nema kontrolu i za koje Društvo nije odgovorno. Navedene stranice mogu također koristiti Kolačiće, koji nisu Kolačići Internet stranice. Društvo će uložiti razumne napore da održi Internet stranicu i Internet aplikaciju te Internet resurse koji se nalaze na Internet stranici ili Internet aplikaciji potpuno funkcionalnima i točnima. Bez obzira na prethodno navedeno, Društvo neće odgovarati Korisniku za nefunkcionalnost Internet stranice i/ili Internet aplikacije i ne preuzima odgovornost da su Internet resursi koji se nalaze na Internet stranici ili Internet aplikaciji u svakom trenutku u potpunosti točni, cjeloviti, precizni i pouzdani.

Društvo zadržava pravo promjene bilo kojih Internet resursa koji se nalaze na Internet stranici ili Internet aplikaciji u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave ili posebne obavijesti i bez potrebe ishođenja prethodne suglasnosti Korisnika.

Članak 10.

Kako bi Internet stranica radila pravilno i mogla biti unaprjeđivana te u svrhu poboljšavanja iskustva Korisnika, Internet stranica sprema na računalo Korisnika određenu količinu Kolačića.

Kolačići mogu spremati širok pojas informacija uključujući osobne podatke (kao što je vaše ime ili e-mail adresa). Informacija može biti spremljena jedino ako Korisnik to omogući – Internet stranica ne može dobiti pristup informacijama koji im Korisnik nije dao i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Korisnikovom računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja Kolačića Korisniku nisu vidljive.

Korištenjem Internet stranice Korisnik pristaje na uporabu Kolačića.

Korisnik može promijeniti postavke svojeg internet preglednika te može sam birati hoće li zahtjeve za spremanje Kolačića odobriti ili odbiti, pobrisati spremljene Kolačiće automatski pri zatvaranju internet preglednika i slično.

Blokiranjem Kolačića i dalje je moguće pregledavati Internet stranicu, no neke njezine mogućnosti neće biti dostupne.

Članak 11.

Sadržaji objavljeni na Internet stranici mogu sadržavati određene izjave koje se odnose na budućnost poslovanja Društva, a koje se mogu prepoznati po uporabi izraza koji označavaju budućnost, kao što su “će biti”, “planirano”, “očekivano”, “predviđeno” i slično, odnosno po izjavama o strategiji, planovima ili namjerama. U takve izjave spadaju i opisi novih usluga ili proizvoda čije se uvođenje očekuje, kao i očekivane potražnje kupaca za tim uslugama ili proizvodima. Takve izjave predstavljaju trenutne stavove Društva o budućim događajima ili uslugama i podložne su određenim rizicima, nesigurnostima i pretpostavkama. Mnogi čimbenici mogu uzrokovati da stvarni rezultati, učinci ili postignuća Društva budu znatno drugačija od rezultata, učinaka ili postignuća koji su izraženi ili se naslućuju iz takvih izjava koje se odnose na budućnost.

Članak 12.

Na Internet stranici se objavljuju sadržaji koji promiču Usluge Društva i omogućavaju Korisniku da zaprimi ponudu Društva za pružanje Usluga, na zahtjev Korisnika.

Korisnik razumije i prihvaća da, u odnosu na neke od Usluga, Društvo neće biti u mogućnosti pružiti Uslugu bez prethodnog izlaska na teren i utvrđivanja stvarnog opsega Usluge (primjerice servisiranje vodoinstalacija, ličenje i slično). Izlazak na teren Društvo naplaćuje prema cijenama koje su, kod svake Usluge na koju se to odnosi, navedene na Internet stranici.

Korisnik prihvaća ponudu Društva plaćanjem po ponudi koja mu je prikazana u Internet aplikaciji, od kojeg trenutka je sklopljen ugovor o korištenju usluga društva.

Ukoliko Društvo prilikom izlaska na teren utvrdi da nije u mogućnosti pružiti Usluge prema ponudi koju je Korisnik prihvatio, može u roku od jednog radnog dana od prihvata ponude od strane Korisnika, raskinuti ugovor o korištenju usluga društva, koji je sklopljen prihvatom ponude.

Sastavni dio ugovora o korištenju usluga su, pored ovih Općih uvjeta, i Opći uvjeti pružanja Usluga te Korisnik Internet aplikacije, prije prihvata ponude Društva u Internet aplikaciji potvrđuje da je razumio i da prihvaća ove Opće uvjete i Opće uvjete pružanja Usluga, kakvi su na snazi u vrijeme slanja ponude.

Članak 13.

Društvo obavještava Korisnike da, sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, Korisnik koji je potrošač ima pravo raskinuti ugovor koji je sklopljen na daljinu (putem Internet aplikacije ili putem telefona), u roku od 14 dana, bez navođenja razloga.

Korisnik koji je potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz prethodnog stavka ovog članka ukoliko je ugovor o korištenju usluga Društvo u potpunosti ispunilo, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak Korisnika.

Korisnik razumije i suglasan je da daje svoj izričit prethodni pristanak ukoliko je, kao dan izvršenja Usluga koje su predmet ugovora o korištenju Usluga, naveo dan koji je raniji od isteka 14 dana od dana sklapanja ugovora o korištenju Usluga na daljinu (putem Internet aplikacije ili putem telefona).

Članak 14.

Društvo može na Internet stranici ponuditi plaćanje svojih Usluga debitnim ili kreditnim karticama (dalje u tekstu: „Kartica“) putem virtualnog POS sustava koji omogućava online naplatu i kojim upravlja ovlašteni davatelj takvih usluga, s kojim Društvo ima sklopljen odgovarajući ugovor (dalje u tekstu: Davatelj usluga plaćanja).

Jedino osoba na čije je ime izdana Kartica smije koristiti Karticu i to u skladu s ovim Općim uvjetima i Općim uvjetima Davatelja usluga plaćanja.

Usprkos mjerama zaštite poduzetim radi sprečavanja neovlaštenog korištenja Kartice ili krađe podataka o Kartici ili podataka o vlasniku Kartice, Društvo neće biti odgovorno niti prema vlasniku Kartice niti prema bilo kojoj drugoj osobi ni za kakvu štetu niti za bilo kakvu drugu vrstu izravnog ili neizravnog gubitka koji bi nastupio zbog neovlaštenog korištenja Kartice ili krađe podataka o Kartici ili podataka o vlasniku Kartice ili zbog korištenja Kartice ili usluge plaćanja Usluge Društva putem Interneta suprotno odredbama ovih Općih uvjeta te uvjetima korištenja usluge Internet plaćanja Davatelja usluga plaćanja.

Vlasnik Kartice snosi sav rizik u slučaju neovlaštenog korištenja Kartice ili krađe podataka o Kartici ili vlasniku Kartice te je posljedično obvezno naknaditi Društvu svu štetu kao i sve troškove koje je Društvo imalo u takvom slučaju.

Kartice koje će Društvo prihvaćati za plaćanje Usluga, navest će zasebno na Internet stranici ili na Internet aplikaciji Društva.

Vlasnik Kartice smije dostaviti podatke o Kartici kao i ostale podatke koji su nužni kako bi se autoriziralo plaćanje naručenog proizvoda ili usluge putem Interneta jedino i isključivo na način koji je naveden u općim uvjetima Davatelja usluga plaćanja, kao i na Internet stranici ili Internet aplikaciji.

Društvo ne zaprima podatke o Karticama i neće biti odgovorno niti prema vlasniku Kartice niti prema bilo kojoj drugoj osobi ni za kakvu štetu niti za bilo kakvu drugu vrstu izravnog ili neizravnog gubitka koji bi nastupio zbog nemogućnosti da se naruči Usluga uslijed neuspjelog plaćanja putem Kartice, zlouporabe Kartice, kao i uslijed nefunkcioniranja sistema plaćanja putem Interneta ili iz bilo kojeg drugog razloga.

Korisnik koji ne prihvaća isključenje odgovornosti Društva za sigurnost plaćanja na Internetu dužan je odmah prestati s korištenjem usluge plaćanja putem Interneta.

Članak 15.

Na odnose između Društva i Korisnika, a u svezi korištenja Internet stranice i/ili Internet aplikacije primjenjuje se pravo Republike Hrvatske.

Korisnik i Društvo će svaki spor koji proizađe iz ovih Općih uvjeta pokušati riješiti mirnim putem. U slučaju nemogućnosti mirnog rješenja spora, svi sporovi koji nastanu iz ili u vezi s ovim Općim uvjetima konačno će biti riješeni pred stvarno nadležnim sudom u Zagrebu.

Članak 16.

Društvo će Korisniku ove Opće uvjete (kao i sve naknadne promjene i izmjene) učiniti dostupnim na svojoj Internetskoj stranici.

Nadalje, Društvo zadržava pravo izmijeniti i/ili dopuniti ove Opće uvjete u bilo kojem trenutku.

Ako se bilo koja odredba ovih Općih uvjeta pokaže nezakonitom ili neprovedivom, ostale odredbe Općih uvjeta će u cijelosti ostati na snazi.

Ako bi bilo koja odredba ovih Općih uvjeta bila utvrđena ništetnom, takvu ništetnu odredbu će se odmah zamijeniti novom odredbom koja će biti valjanog oblika i sadržaja i koja će, na pravno valjani način nastojati postići, u mjeri u kojoj je to moguće, svrhu i namjeru ništetne odredbe.

Članak 17.

Ovi opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od 01.02.2017. godine.